To jsem se takhle jednou modlil radostný růženec a napadlo mě, jak to Bůh v životě člověka krásně zařídil. Můžeme to hezky vidět právě na životě Panny Marie, v tajemstvích radostného růžence…

1.      Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

Všechno dobré má svůj počátek v Bohu. A Bůh čeká na souhlas člověka. Jakmile člověk projeví souhlas („Bože, dávám Ti všechno, co mám“), Duch sv. může začít jednat. Prosíme-li o něco, buďme otevření Duchu svatému a dejme Mu prostor pro Jeho působení.

2.      Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila

Když člověk zažije něco nádherného s Bohem, má přirozenou potřebu říct o tom druhým lidem. V tom spočívá celá evangelizace. Maria se vydává na cestu za Alžbětou, aby jí pomohla a také aby jí vyprávěla o tom, co úžasného v jejím životě Bůh vykonal („Velebí má duše Hospodina… Učinil mi veliké věci Ten, který je mocný…“). Všimněme si, že nechybí ani chvála Boha (na prvním místě!) Takže už víme, jak má taková mariánská evangelizace vypadat? Zájem o druhého, chvála Boha za dobro, které vykonal v mém životě, svědectví o Jeho mocných činech.

3.      Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Žijeme-li podle Boží vůle, VŽDY to přináší plody. Plodem nejfenomenálnějšího odevzdání se Bohu v historii lidstva není nikdo menší než jeho Spasitel. Ale i naše malé (sebemenší!) odevzdání Bohu (situace, člověka, touhy, nejistoty atd.) přináší plody. Pamatujme, že čím více toho Bohu odevzdáme, tím více prostoru má v našem životě pro své působení. Pohleďme na Marii. Dala Mu všechno a On jí za to dal sám sebe… Stačí vám takový příklad?

4.      Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Dává-li Bůh dary, měli bychom je používat opět v souladu s Boží vůlí. Jako hřivny v podobenství (Mt 25,14-30). Bůh očekává, že hřivny, které nám dá, skrze nás přinesou užitek. Nebojme se proto nabídnout své schopnosti a všechno, co nám Bůh dal, opět Bohu. Nebojte, nevezme vám je…

5.      Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Nevezme vám je, ale vrátí vám je v ještě větší hojnosti. Boží požehnání má jakousi automatickou vlastnost rozmnožovat se, má-li otevřenou cestu. Nebraňme proto Božímu království, aby se šířilo. Odevzdáme-li své dary Bohu, opět je ve svém životě nalézáme. Jako Maria Ježíše. Všimněte si, že obětovala Ježíše v chrámě a v chrámě ho opět nalézá. Chrám je symbolem spojení s Bohem. Nebojme se Mu tedy odevzdávat to, co máme. Pak totiž obětované dary opět nalézáme.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.